Kim Kardashian to Join Five Other Celebrities Who Have Eaten Their Own Placenta?

Kim Kardashian to Join Five Other Celebrities Who Have Eaten Their Own Placenta?